خدمات الکترونیک
کارگاه بحث آزاد
شرح خدمت:
فعالیتی است گروهی که در آن اعضا با هدایت مربی به منظور آشنایی با شیوه صحیح بحث، به گفت وگوی آزاد و محترمانه پیرامون موضوع موردنظر می پردازند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
نوجوانان 11 تا 16 سال عضو مراکز فرهنگی هنری در این فعالیت شرکت داشته و با راهنمایی مربی درخصوص موضوعی از پیش تعیین شده، مناسب و قابل درک و فهم خود، بحث و گفت وگو می کنند.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal