خدمات الکترونیک
معرفی کتاب
شرح خدمت:
فعالیتی است که در آن مربی با تمهیداتی مناسب زمینه آشنایی اعضا را با کتابی خاص یه سه شیوه مکتوب، شفاهی و ترکیبی فراهم می کند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عضویت در مراکز فرهنگی هنری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal