خدمات الکترونیک
کارگاه شعرخوانی
شرح خدمت:
فعالیتی است که در آن مربی به قصد فهم درست اعضا از شعر و درک بهتر زیبایی های موجود در آن، شعرهای مناسبی را انتخاب کرده و با مشارکت اعضا به خواندن آنها می پردازد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal