خدمات الکترونیک
کارگاه خوشنویسی
شرح خدمت:
به عنوان یکی از هنرهای ملی وریشه دار به کمک مربیان توانمند خوشنویسی توانسته فرهنگ ایرانی و اسلامی را در روح و جان اعضا راه دهند هنری که تمام احساسات درونی و بیرونی فرد را نمایان ساخته و کودکان با آرامش و احساس، آن را درمراکز فرهنگی هنری همراه با اشعار و ادبیات غنی این مرز و بوم فرا می گیرند آنان می آ موزند که خوشنویسی تنها یک هنر نیست بلکه سرچشمه زیبایی و نقش بستن حروف به کمک مهارت فیزیکی و استعداد ذاتی برای نزدیک شدن به روحی متعالیست.زیبایی اثر همراه با نوشتن آیات و روایات بزرگان و احادیث مذهبی درسی دیگر از معنویت این هنر سنتی است.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal