خدمات الکترونیک
کنترل،کالیبراسیون و شارژ کنتورهای هوشمند و حجمی
شرح خدمت:
کنترل،کالیبراسیون و شارژ کنتورهای هوشمند و حجمی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضی، فیش هزینه کارشناسی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal