خدمات الکترونیک
صدورپروانه لایروبی چاه
شرح خدمت:
صدور پروانه لایروبی چاههای عمیق و نیمه عمیق جهت کلیه مصارف کشاورزی، صنعت، شرب و ...
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضی، فیش هزینه کارشناسی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal