خدمات الکترونیک
صدور مجوز حفر گمانه آزمایشی
شرح خدمت:
در صورتیکه کارشناس فنی از تشکیل آبخوان مناسب بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی منطقه مورد تقاضا مطمئن نباشدو کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی آن محل مورد تردید باشدچاه بصورت گمانه پیشنهاد می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

تکمیل و ارائه فرم های درخواست و تعهد نامه - پرداخت هزینه کارشناسی - گزارش کارشناسی - ارائه مدار مالکیت رسمی ( اعم از سند یا واگذاری ) موافقت اصولی یا پروانه تاسیس برای واحد های تولیدی - وکالت نامه رسمی از شرکا - فرم فرم حسابداری و پیشنهاد تخصیص - مصوبه کمیته مدیریت منابع آب در خصوص تخصیص - تکمیل مدارک پرونده به لحاظ حقوقی - مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها - قرارداد پرداخت هزینه اجرای طرح های جبرانی به لحاظ حقوقی - مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها - قرارداد پرداخت هزینه اجرای طرح های جبرانی برای دشتهای ممنوعه - مجوز عقد قرارداد با شرکت حفار -

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal