خدمات الکترونیک
صدور مجوز پیشکاری قنات
شرح خدمت:
صدور مجوز پیشکاری قنات
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضی ، فیش هزینه کارشناسی، مدارک مالکیتی، تعهدات لازم و فرم شماره1
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal