خدمات الکترونیک
صدور مجوز ادامه حفاری چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز ادامه حفاری چاه
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضی و شرکت ناظر بر حفاری ها، فیش هزینه کارشناسی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal