خدمات الکترونیک
کمیسیون مراتع بلامعارض (بند 13)
شرح خدمت:
در مراتعی که بهره بردار یا بهره برداران از مرتعدار انصراف داده با کلیه پروانه چراهای دام ابطال شده و یا فاقد بهره برداری قانونی می باشد مرتع بلامعارض توسط اداره کل تعیین تکلیف می گردد
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم جهت اجرای بند 13 مراتع بلامعارض

- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

- مدارک تائید شده برای مرتعداران مرتع همجوار

- مدارک ناشی از تائید توان تخصص فرد متقاضی

- مدارک تائید شده برای دارنده طرح مرتعداری

-مدارک تائید شده برای دارنده پروانه چرای دام

-مدارک دال بر بومی بودن فرد متقاضی

- مدارک دال بر عضویت در تعاونیهای مرتعداری

-مدارک تائید شده مبنی بر داشتن مرتع قطب مخالف

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal