خدمات الکترونیک
تحویل اوراق بهادار به ذیحسابیهای دستگاههای اجرایی استان سمنان
شرح خدمت:
دراین فرآیند دستگاه اجرائی مشمول، نامه درخواست اوراق به انضمام فیش واریزی را به این اداره کل ارسال می کنند که پس از طی مراحل ثبت و ارجاع درواحد اوراق بهادار مورد بررسی قرار می گیرد ودرصورت کافی بودن تنخواه گردان استان و صحیح بودن فیش واریزی، فرم مربوطه تکمیل و اوراق تحویل می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal