خدمات الکترونیک
تسویه حساب
شرح خدمت:
توسط این خدمات مشترکین قادر خواهند بود درخواست مربوط به تسویه حساب خود را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal