خدمات الکترونیک
صدور قبض المثنی
شرح خدمت:
شترک می‌تواند قبض‌المثنی را از طریق دفاتر و به شکل غیرحضوری دریافت کند. این خدمت زمانی قابل ارایه است که مشترک قبض (مشخصاً: شناسه قبض) خود را همراه داشته باشد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal