خدمات الکترونیک
تغییر مکان داخلی
شرح خدمت:
مشترکین می‌توانند درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری برای انشعاب آمپری را به شکل غیرحضوری ارایه دهند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal