خدمات الکترونیک
تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداخت های سنواتی فاقد (و یاناقص)اسناد و مدارک استان سمنان
شرح خدمت:
بر مبنای تبصره 4 ماده 95 قانون محاسبات عمومی کشور به منظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورت حساب عملکرد استان هیات سه نفره مرکب از نمایندگان دستگاه اجرایی و دیوان محاسبات استان و اداره کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل و نسبت به درخواست دستگاههای اجرایی مبنی بر بررسی و تعیین تکلیف اسناد و مدارک ناقص سنواتی و یا فاقد اسناد و مدارک ( بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی) تصمیم گیری می شود. بر این مبنا پس از بررسی مدارک و اسناد ارسالی و مکاتبه با دستگاه درخواست کننده مبنی بر تکمیل مدارک، درخواستها در کمیته مذکور بررسی و با تهیه صورتجلسه تصمیمات متخذه کمیته، صورتجلسه مذکور به دستگاههای درخواست کننده جهت اجرا ابلاغ می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal