خدمات الکترونیک
دریافت واعلام وصول اسناد مالکیت اموال غیر منقول دولتی استان سمنان
شرح خدمت:
دراین فرآیند پس از دریافت اصل سند مالکیت، شماره نمایه که حاوی کد دستگاه محل وقوع ملک و شماره فایل نگهداری می باشد به سند تخصیص یافته و طی نامه اعلام وصول به دستگاه اجرائی اعلام می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal