خدمات الکترونیک
انجام تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی کالا ترانزیت مقصد
شرح خدمت:
برای ترانزیت داخلی : رویه گمرکی است که براساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. برای ترانزیت خارجی: رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ترانزیت کالا رویه گمرکی است که براساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. این خدمت مربوط به انجام فرآیند ترانزیت خارجی کالا می باشد بدین طریق که ابتدا صاحب کالا اظهارنامه مربوطه به همراه اسکن اسناد را از طریق سامانه جامع امور گمرکی به نشانی www.epl.irica.ir برای گمرک ارسال می نماید سپس گمرک با استفاده از مدیریت ریسک اقدام بررسی اسناد و دریافت مجوزهای مقرراتی و قانونی کالا ،  تودیع تضامین مربوطه و صدور پروانه ترانزیت گمرکی تشریفات مربوطه را انجام داده و کالا به مقصد مرز خروج ارسال می گردد.پس از خروج کالا از  مرز مراتب به گمرک مبدا جهت تسویه تضامین اعلام می گردد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal