خدمات الکترونیک
سامانه اتوماسیون تغذیه
شرح خدمت:
از طریق این سامانه عملیات مرتبط با امور تغذیه بصورت الکترونیکی ارائه می گردد و دانشجویان می توانند بدون مراجعه به دستگاه های مستقر در سلف عملیاتی نظیر رزرو غذا انجام دهند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
کارت دانشجویی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal