خدمات الکترونیک
فرآیند توسعه و بهسازی راهها
شرح خدمت:
کد خدمت: KHJ/030/106/1-1 عنوان خدمت: فرآیند توسعه و بهسازی راهها حوزه خدمت: مدیریت ساخت و توسعه متصدی فرآیند: اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی واحد های مرتبط در فرآیند: اداره نظارت بر ساخت راههای اصلی و فرعی ورودی های فرآیند: مطالعه و امکان سنجی ، مطالبات مردمی، برنامه ریزی و سیاستهای کلان دولت خروجی های فرآیند: توسعه و بهسازی راهها مشتری های فرآیند: عموم مردم
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal