خدمات الکترونیک
درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب
شرح خدمت:
متقاضی می‌تواند درخواست انصراف خود را قبل از برقراری انشعاب، به شکل غیرحضوری ارایه کند.
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal