خدمات الکترونیک
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه (13021446103)
شرح خدمت:
چاه هایی که در طول مدت بهره برداری دچار نقصان فاحش و یا نقصان فنی گردیده بطوری که اداره بهره برداری از آنها مقرون بصرفه اقتصادی نباشد به محل دیگری جابجا می شوند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه فرمهای درخواست و تعهد نامه - اسناد مالکیت محل حفر چاه و اراضی تحت شرب ، پرداخت هزینه کارشناسی - وکالت نامه رسمی از مالکین و حقابه بران چاه - تسویه حق النظاره - گزارش کارشناسی از بازدید میدانی و ترسیم کروکی محل پیشنهادی - تایید کارشناس حقوقی - مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal