خدمات الکترونیک
درخواست نصب منصوبات مجاز (13021446104)
شرح خدمت:
انجام مراحل اصلی خدمت جهت درخواست نصب منصوبات مجاز
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست اولیه ، سند یا قرارداد اجاره اراضی واگذاری ، موافقت اصولی ، پروانه تاسیس ،تکمیل فرم های تعهد نامه درخواست ، گزارش فنی نهایی ، طرح در کمیسیون
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal