خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105)
شرح خدمت:
بررسی امکان افزایش قدرت منصوبات چاه یا ایستگاه پمپاژ
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست اولیه ، سند یا قرارداد اجاره اراضی واگذاری ، موافقت اصولی ، پروانه تاسیس ، تکمیل فرم های تعهد نامه درخواست ، گزارش نهایی ، طرح در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal