خدمات الکترونیک
صدور مجوز چاه جایگزین قنات (13021446108)
شرح خدمت:
در صورتیکه آبدهی قنات دچار کاهش فاحش گردیده و یا در حال خشک شدن باشد مالکین و حقابه بران قنات تقاضای صدور مجوز حفر چاه به جای قنات را ارائه می نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه درخواست کتبی - وجود سابقه آماری از آبدهی قنات در آرشیو واحد مطالعات - تکمیل فرمهای درخواست و تعهد نامه - اسناد مالکیت مرتبط به قنات و اراضی تحت شرب آن - پرداخت هزینه کارشناسی - انجام کارشناسی و بازدید میدانی - ارائه وکالت رسمی از مالکین و حقابه بران و تکمیل مدارک پرونده به لحاظ حقوقی - مصوبه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها- رضایت مالکین با میزان دبی تعیین شده - صدور مجوز عقد قرارداد با شرکت حفاری - صدور مجوز حفر چاه به جای قنات
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal