خدمات الکترونیک
صدور مجوز پیشکاری قنات (13021446110)
شرح خدمت:
مالکین و حقابه برانی که با استفاده از آب قنات آب مورد نیاز خود را اعم از کشاورزی ، شرب و یا صنعت تامین می نمایند ، در صورتی که آبدهی قنات کاهش یافته باشد می توانند با مراجعه به امور آب شهرستان مربوطه تقاضای خود را جهت صدور مجوز ادامه پیشکار قنات ارائه نمایند.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تکمیل فرم های درخواست و تعهد نامه - لیست اسامی مالکین و حقابه بران و میزان سهم هر یک - وکالت نامه رسمی - اسناد مالکیت - سند مالکیت و یا واگذاری زمین ادامه پیشکار
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal