خدمات الکترونیک
مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن
شرح خدمت:
شرح خدمت:درخواست وجه:بر اساس ماده 53 قانون اساسی کشور و بر اساس قوانین بودجه سالیانه پرداخت اعتبارات تملک دارایی¬های سرمایه¬ای از طریق اعتبارات خزانه صورت می¬گیرد.کلیه دستگاهها و سازمانهای مندرج در قانون بودجه مشمول این فرآیند می¬باشند. در ابتدای هر سال پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی ،قانون به دستگاهها از جمله خزانه ابلاغ می¬گردد. پس از دریافت قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور می بایستی نسبت ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی و ارائه تخصیص اقدام نماید. دستگاه های مشمول پس از دریافت تخصیص نسبت به درخواست وجه از خزانه اقدام مینمایند. پس از اخذ درخواست وجه از ذیحسابی دستگاه¬اجرایی نسبت به مطابقت عنوان و ردیف بودجه دستگاه اجرایی، نوع طرح درخواست (نقدی- ابلاغ) و مبلغ درخواست وجه و یا اعلامیه صادره با آخرین مستند قانون بودجه سال جاری، نوع تخصیص(ملی، ملی استانی شده، ردیف تبصره، ردیف درآمدی) و اعتبار دریافتی و جدول درآمدی اقدام می¬گردد. در مرحله بعد صحت درج شماره حساب بانکی دستگاه¬اجرایی به منظور واریز وجه وکنترل امضاء درخواست وجه (توسط ذیحساب دستگاه و یا مقامی که از طرف خزانه
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- ابلاغ، موافقتنامه و تخصیص دستگاه­اجرایی 2- درخواست وجه و تاییدیه دستگاه­اجرایی 3- واریز نقدینگی تخصیص های ابلاغی توسط خزانه داریکل به حساب های استان
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal