خدمات الکترونیک
صدور مجوز کمیسیون خرید، فروش و انتقال خودروهای دولتی
شرح خدمت:
به منظور خرید، فروش، اسقاط یا انتقال خودرو، دستگاه اجرایی موظف است نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده 2 با رعایت مقررات مربوطه در ارائه مدارک لازم اقدام نماید. بدین منظور پس از اخذ نامه دستگاه اجرایی به امضاء بالاترین مقام مجاز مبنی بر درخواست خرید، فروش، اسقاط و انتقال خودرو، نسبت به صدور دعوتنامه جهت شرکت در کمیسیون ماده 2 و تعیین زمان ارئه مدارک درخواستی قبل از تشکیل کمیسیون اقدام می گردد. در مرحله بعد مستندات و مدارک مربوطه رسیدگی می شود. بعد از محرز شدن تکمیل مدارک و مستندات و پس از تشکیل کمیسیون ماده 2، کنترل آمار و ساماندهی امور خودروهای دستگاههای اجرایی توسط این کمیسیون انجام می گردد. سپس با بررسی های انجام شده و رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مجوز کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد مبنی بر موافت با درخواست خرید، فروش، اسقاط و انتقال صادر می گردد و در آخرین مرحله صورتجلسه کمیسیون به دستگاه اجرایی ابلاغ می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-موافقت بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی ، تصویر چارت تشکیلاتی مصوب جهت خرید خودرو ، تصویر کامل موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و برای شرکتها تصویر کامل صورتجلسه مجمع عمومی شرکت و موافقت هیات امناء دانشگاهها برای خرید، 2- اصل نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر قابل فروش یا غیر قابل فروش بودن برای فروش یا اسقاط خودروهای مازاد و فرسوده به همراه تصویر مدارک خودروها 3- نامه درخواست دستگاه اجرایی انتقال دهنده و درخواست دستگاه اجرایی انتقال گیرنده در خصوص خودروهای انتقالی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal