خدمات الکترونیک
صدور مجوز شماره گذاری خودروهای خریداری شده
شرح خدمت:
در مرحله اول پس از اخذ درخواست شماره گذاری خودرو خریداری شده دستگاه اجرایی مدارک ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد و مدارک مذکور با مجوز کمیسیون ماده 2 مربوطه و اصل سند مالکیت خودرو مورد تطبیق قرار می گیرد. در صورت عدم مطابقت، مکاتبه جهت اصلاح با دستگاه مربوطه صورت می گیرد. در صورت تایید، نامه شماره گذاری برای خودروهای سواری عنوان اداره کل اموال دولتی و سایر خودروها عنوان شرکت سازنده خودرو- واحد شماره گذاری و رونوشت عنوان دستگاه درخواست کننده صادر می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

1- اصل و تصویر اسناد و مالکیت خودروها 2- مجوز کمیسیون ماده 2

3- موافقتنامه ،موافقت هیات امناء برای دانشگاههاو بودجه مصوب برای شرکتها مبنی برتامین اعتبار خرید خودرو 4- تاییدیه این اداره کل در خصوص تکمیل و ارائه اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی 5- عدم اختلاف آماری و پلاک شخصی غیر مجاز 6- رعایت ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای خودروهای سواری 7- معادل سازی خودروهای سواری در اختیار با موضوع مواد 2 و 3 آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی 8- مدارک فروش خودروهای دارای وضعیت فروش 9- رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال جاری

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal