خدمات الکترونیک
صدور گواهی صدور سند مالکیت املاک و اراضی دستگاههای اجرایی
شرح خدمت:
با توجه به لزوم مستند سازی املاک و اراضی فاقد سند در اختیار دستگاه های اجرایی و تثبیت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی بند د ماده 26 آیین نامه اموال دولتی صادر می گردد. این درخواست ها پیرامون اصلاح و یا صدور سند مالکیت تفکیکی می باشد . در مرحله نخست پس از دریافت درخواست از سوی دستگاه اجرایی، درخواست مورد بررسی قرار می گیرد. اگر در مدارک دریافتی از دستگاه اجرایی قرارداد واگذاری مربوط به قبل از سال 1380 باشد نسبت به تکمیل مدارک از قبیل پرینت اطلاعات شفاف سازی شده اموال غیر منقول در اختیار دستگاه ، فایل رقومی و نقشه UTM و تصاویر مربوطه به بهره بردار بودن دستگاه اجرایی، اقدام و با نامه درخواست جهت صدور گواهی بند دال به اداره کل اموال ارسال می گردد . در این مورد درخواست ها اگر اداره کل اموال با توجه به بررسی های بعمل آمده نیاز به بازدید میدانی از محل مورد نظر داشته باشد بصورت کتبی اعلام و نماینده این اداره کل در معیت نماینده دستگاه اجرایی از ملک مورد نظر بازدید و گزارش آن جهت صدور گواهی بند دال به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فایل و نقشه رقومی ، درخواست دستگاه اجرایی، پرینت اطلاعات شفاف سازی شده ، تصویر سند مالکیت ، تصویر قراردارد واگذاری قبل از سال 80 برای اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal