خدمات الکترونیک
صدور گواهی تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی
شرح خدمت:
با توجه به تکلیف ماده 24 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری مبنی بر لزوم تک برگی نمودن اسناد مالکیت اموال غیر منقول در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سرعت بخشیدن به امور مستند سازی و شفاف نمودن اطلاعات از طریق صدور مالکیت تک برگی ، دستگاه های اجرایی مکلف به ارسال درخواست تک برگی نمودن اسناد مالکیت در اختیار خود گردیده اند . بدین منظور پس از دریافت درخواست دستگاه ، درخواست مورد نظر بررسی و همچنین انطباق سند با اصل سند مالکیت موجود در خزانه بررسی می گردد . سپس از دستگاه اجرایی تقاضای ارائه فایل و نقشه رقومی مربوط به پلاک ثبتی موصوف می شود . سپس مدارک لازم که شامل فایل رقومی ، نقشه UTM ، پرینت اطلاعات شفاف سازی شده و تصویر سند مالکیت از دستگاه اجرایی اخذ می گردد و جهت صدور گواهی بند دال به اداره کل اموال دولتی ارسال می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فایل و نقشه رقومی ، درخواست دستگاه اجرایی، پرینت اطلاعات شفاف سازی شده ، تصویر سند مالکیت ،

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal