خدمات الکترونیک
صدور گواهی المثنی برای اسناد مالکیت مفقوده دستگاههای اجرایی
شرح خدمت:
مواردی که سند مالکیت به علت از بین رفتن و یا مفقود شدن در اختیار نباشد دستگاه متقاضی درخواست صدور گواهی المثنی در اجرای تبصره 4 ماده 120 قانون اصلاحی قانون ثبت می نماید . در مرحله نخست پس از دریافت درخواست از سوی دستگاه اجرایی ، درخواست مورد بررسی قرار می گیرد سپس به منظور مشخص شدن مالکیت دولت اقدام به دریافت گزارشی ثبتی از اداره ثبت اسناد مبنی و مالکیت دولت به نمایندگی دستگاه بهره بردار می گردد . پس از دریافت گزارش ثبتی مشخصات سند در سیستم اموال غیر منقول توسط آن اداره کل استخراج می گردد . سپس درخواست نقشه و فایل رقومی UTM به دستگاه درخواست کننده ارسال می گردد پس از دریافت فایل و نقشه های درخواستی و مستندات کامل مدارک به همراه نامه درخواست به اداره کل اموال دولتی جهت صدور گواهی بند دال ارسال می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فایل و نقشه رقومی ، درخواست دستگاه اجرایی، پرینت اطلاعات شفاف سازی شده ، تصویر سند مالکیت

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal