خدمات الکترونیک
صدور سند فروش خودروهای دولتی
شرح خدمت:
دستگاه اجرایی پس از کسب مجوز کمیسیون ماده 2 خودروهای مازاد و قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده واگذار و سند فروش آنها از سوی این اداره کل صادر می گردد. همچنین در صورت مفقودشدن سند صادره حسب درخواست خریدار، سند المثنی صادر می گردد. در مرحله ابتدایی پس از اخذ درخواست دستگاه اجرایی مبنی بر صدورسند فروش، درخواست و مدارک ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت کامل بودن مدارک، پس از بررسی مستندات مزایده خودروها سند فروش خودروها صادر می گردد. در صورت مفقود شدن سند صادر شده با درخواست متقاضی و چاپ آگهی مفقود شدن سند در دو نوبت در روزنامه محلی وکثیر الانتشار (خریدار) پس از بررسی کارشناسی نسبت به صدور سند المثنی اقدام می گردد. در اخر نسبت به اخذ نامه فک پلاک خودروها از پلیس راهور ناجا اقدام می گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-تصویر کمیسیون ماده 2 مربوطه 2- اعلام نظریه پلیس راهور مبنی بر قابل شماره گذاری بودن 3- نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت پایه 4- آگهی مزایده مندرج درروزنامه های کثیر الانتشار، 5اخذ فرم بازدید تعویض پلاک ، 6- صورتجلسه کمیسیون معاملات، 7- فیش واریزوجه به حساب درامد، 8 مدارک کامل خریدار، 9- مدارک خودرو ، 10- نامه فک پلاک دولتی از پلیس راهور

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal