خدمات الکترونیک
صدور سفارش چاپ و توزیع انواع اوراق بهادار و قبوض کنترله
شرح خدمت:
دستگاه اجرایی هر ماه یک بار نسبت به درخواست اوراق بهادار اقدام می نماید و در مرحل اول صورت وضعیت و درخواست تایید شده مقامات مجاز به این اداره کل ارسال و نسبت به ثبت آن و تایید درآمد اقدام می شود. پس از دستور معاون نظارت مالی و رئیس اداره اموال مسئول مخزن نسبت به ثبت درخواست در نرم افزار اوراق بهادار اقدام می نماید و سپس اوراق بهادار مورد درخواست شمارش و تحویل نماینده دستگاه اجرایی می شود.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرم درخواست اوراق بهادار و صورت وضعیت اوراق بهادار در یافتی در ماه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal