خدمات الکترونیک
رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل
شرح خدمت:
در اجرای مواد (8) و (58) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی مربوط، پس از دریافت فهرست دیون بلامحل و اسناد هزینه و مدارک مربوط به دیون بلامحل از دستگاههای اجرایی مشمول و بررسی کارشناسی و رفع نقص آن، فهرست دیون بلامحل ارسالی رفع نقص شده در کمیسیون دیون بلامحل با حضور اعضاء و نماینده دستگاه اجرایی مربوط مورد بررسی قرار می گیرد و صورتجلسه نهایی تاییده شده به همراه نامه ای که توسط مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان امضاء گردیده است به دستگاه اجرایی مربوط ابلاغ می شود.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- فهرست دیون بلامحل در قالب پیوست شماره (1) دستورالعمل اجرایی دیون بلامحل 2- اصل اسناد و مدارک مربوط به موارد مندرج در فهرست دیون 3-رقم اعتبار مصوب دیون مندرج در موافقتنامه دستگاه ذیربط و نامه ابلاغ و موافقت نامه مرکز برای دستگاههای اجرایی که اعتبار ابلاغی دارند 4- مستندات مجوز پرداخت(مصوبات و مقرات قانونی) 5- نامه درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal