خدمات الکترونیک
دریافت و پرداخت سپرده دستگاههای اجرایی
شرح خدمت:
در راستای مفاد مواد 41 و 42 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین اصل 53 قانون اساسی، تمامی وجوه سپرده دریافتی دستگاههای اجرایی استان حسب مورد به حساب خزانه معین استان واریز ، اعلام وصول و ثبت و به حساب 20/9 خزانه داریکل واریز می شود. دستگاههای اجرایی بر اساس مبالغ واریزی نسبت به اخذ تائیدیه سپرده به صورت ماهانه اقدام و سپس دستگاههای اجرایی با رعایت آئین نامه اجرایی مفاد مواد یاد شده از طریق سازو کارهای تعیین شده نسبت به ارسال درخواست استرداد با امضای ذیحساب اقدام و خزانه معین استان پس از بررسی و کنترل درخواست و فایل مربوطه نسبت به واریز وجه به حساب رد وجوه سپرده دستگاه اجرایی به صورت دستی و مکانیزه( بانکواره) اقدام می نمایند .
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- صورتحساب بانکی 2- CD حاوی اطلاعات ریز پیکره وجوه واریزی به همراه فرم تاییدیه سپرده دستگاه اجرایی با امضاء ذیحساب 3- CDحاوی اطلاعات مبالغ درخواستی برای استرداد وجوه درخواستی به همراه درخواست وجه با امضاء واحد ذیحسابی حسب مورد دستی یا مکانیزه

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal