خدمات الکترونیک
تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه استان و اصلاحیه آن
شرح خدمت:
تهیه صورتحساب عملکرد بودجه استان، که در این راستا پس از دریافت صورتهای مالی دستگاههای اجرایی استانی به صورت نهایی از طریق آنلاین و آفلاین(سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور) نسبت به رسیدگی عملکرد دستگاههای اجرایی مذکور و ثبت اقلام مورد نیاز این صورتحساب اقدام نموده و در نهایت صورتحساب عملکرد فوق الذکر را به اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری ارسال می نماید.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- گزارشهای حسابرسی عملکرد بودجه سالانه شرکت های دولتی و دانشگاه ها 2- صورتهای مالی نهایی دستگاههای اجرایی به انضمام ضمایم مورد نیاز برای رسیدگی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal