خدمات الکترونیک
پرداخت حقوق کارکنان دولت
شرح خدمت:
درخواست وجه حقوق : بر مبنای تبصره 19 قانون بودجه سال1386 و در راستای ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بر این مبنا دستگاههای نامبرده می بایست لوح فشرده اطلاعات پرسنلی را به همراه درخواست وجه به خزانه معین استان ارسال نمایند ( اولین حکم و تغییرات مربوطه کلیه کارکنان دستگاههای اجرتیی در هر سال اخذ می گردد.). پس از دریافت فایل و کپی فایل متنی، نسبت به به بررسی ساختاری فایلها و سپس کنترل صحت درخواست وجه و ارقام ارسالی اقدام می گردد. در مرحله بعدی پس از ثبت درخواست وجه و بررسی لیست حقوق کارکنان نسبت به تامین اعتبار از محل اعتبارمصوب حقوق اقدام می گردد. در گام بعدی چک خالص حقوق صادر و به حسابهای شخصی پرسنل دستگاههای اجرایی واریز و همچنین کلیه چکهای کسور قانونی صادر شده و به حسابهای مربوطه واریز می شود.در مرحله پایانی آمار پرداخت ماهانه کلیه دستگاههای اجرایی از طریق سامانه ایمیل داخلی به خ
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1- درخواست وجه حقوق 2- خلاصه لیست های رسمی و پیمانی 3- فایل متنی ریز اطلاعات حقوق کارکنان

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal