خدمات الکترونیک
پرداخت اعتبارات هزینه ای (سایر)
شرح خدمت:
بر اساس ماده 53 قانون اساسی کشور و بر اساس قوانین بودجه سالیانه پرداخت اعتبارات هزینه ای(سایر) از طریق خزانه صورت می گیرد.کلیه دستگاهها و سازمانهای مندرج در قانون بودجه مشمول این فرآیند می باشند. در ابتدای هر سال پس از تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی ، قانون به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد. پس از دریافت قانون، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می بایست نسبت به ابلاغ اعتبار و مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی و ارائه تخصیص که معمولا هر سه ماه یکبار به خزانه ابلاغ می گردد، اقدام نماید.دستگاههای مشمول پس از ارائه درخواست وجه که به امضا ذیحساب رسیده باشد، نسبت به دریافت اعتبار تخصیص ماهیانه خود از طریق خزانه اقدام می نمایندکه کارشناسان خزانه پس از بررسی ، ثبت، تامین اعتبار و کنترل درخواست وجه نسبت به صدور سند و بارگذاری اطلاعات مربوطه در سامانه بانکواره به منظور ارسال به صاحبان امضاء و واریز وجه به حساب دستگاه اجرایی که قبلا با تایید خزانه معین افتتاح گردیده اقدام می نمایند. در پایان سال مالی درخواست تاییدیه کلیه وجوه دریافتی که دستگاه اجرایی در طول سال از خزانه معین دریافت کرده با
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1-قانون بودجه سالیانه 2-ابلاغ اعتبار،تخصیص،موافقتنامه 3-درخواست وجه و تاییدیه دستگاه اجرایی

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal