خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 22 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
کنترل،کالیبراسیون و شارژ کنتورهای هوشمند و حجمی
شرح خدمت:
کنترل،کالیبراسیون و شارژ کنتورهای هوشمند و حجمی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مراحل صدور نامه تحویل سوخت(صدور مجوز تحویل سوخت و فراورده های نفتی برای چاه های دیزلی)(13021446107)
شرح خدمت:
شرکتهای مجاز حفاری که دستگاه های حفاری خود را اعم از ضربه ای و روکاری جهت انجام عملیات حفاری چاه های عمیق در محل مورد نظر مستقر نموده اند می توانند با استفاده از این مجوز سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مجوز حفر گمانه آزمایشی (13021446101)
شرح خدمت:
در صورتیکه کارشناس فنی از تشکیل آبخوان مناسب بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی منطقه مورد تقاضا مطمئن نباشدو کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی آن محل مورد تردید باشدچاه بصورت گمانه پیشنهاد می گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مجوز حفر گمانه آزمایشی
شرح خدمت:
در صورتیکه کارشناس فنی از تشکیل آبخوان مناسب بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی منطقه مورد تقاضا مطمئن نباشدو کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی آن محل مورد تردید باشدچاه بصورت گمانه پیشنهاد می گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدورمجوز لایروبی قنات
شرح خدمت:
صدورمجوز لایروبی قنات
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدورپروانه لایروبی چاه
شرح خدمت:
صدور پروانه لایروبی چاههای عمیق و نیمه عمیق جهت کلیه مصارف کشاورزی، صنعت، شرب و ...
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدورپروانه حفر کوره جانبی
شرح خدمت:
صدورپروانه حفر کوره جانبی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز لایروبی چاه(کف شکنی ) و صدور مجوز تغییر محل چاه (13021446106)
شرح خدمت:
انجام مراحل اصلی خدمت جهت صدور پروانه کف شکنی چاه ها
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز حفر گمانه آزمایشی
شرح خدمت:
در صورتیکه کارشناس فنی از تشکیل آبخوان مناسب بدلیل وضعیت خاص زمین شناسی منطقه مورد تقاضا مطمئن نباشدو کمیت و کیفیت آبهای زیرزمینی آن محل مورد تردید باشدچاه بصورت گمانه پیشنهاد می گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف
شرح خدمت:
انجام مراحل اصلی خدمت جهت عقد قرارداد و صدور مجوز حفر چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز چاه جایگزین قنات (13021446108)
شرح خدمت:
در صورتیکه آبدهی قنات دچار کاهش فاحش گردیده و یا در حال خشک شدن باشد مالکین و حقابه بران قنات تقاضای صدور مجوز حفر چاه به جای قنات را ارائه می نمایند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105)
شرح خدمت:
بررسی امکان افزایش قدرت منصوبات چاه یا ایستگاه پمپاژ
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات (13021446105)
شرح خدمت:
بررسی امکان افزایش قدرت منصوبات چاه یا ایستگاه پمپاژ
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پیشکاری قنات (13021446110)
شرح خدمت:
مالکین و حقابه برانی که با استفاده از آب قنات آب مورد نیاز خود را اعم از کشاورزی ، شرب و یا صنعت تامین می نمایند ، در صورتی که آبدهی قنات کاهش یافته باشد می توانند با مراجعه به امور آب شهرستان مربوطه تقاضای خود را جهت صدور مجوز ادامه پیشکار قنات ارائه نمایند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پیشکاری قنات
شرح خدمت:
صدور مجوز پیشکاری قنات
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد
شرح خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد جهت چاههای عمیق و نیمه عمیق و مصارف کشاورزی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز ادامه حفاری چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز ادامه حفاری چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور تاییدیه سوخت جهت چاههای عمیق و نیمه عمیق کلیه بخش های مصرف
شرح خدمت:
شرکتهای مجاز حفاری که دستگاه های حفاری خود را اعم از ضربه ای و روکاری جهت انجام عملیات حفاری چاه های عمیق در محل مورد نظر مستقر نموده اند می توانند با استفاده از این مجوز سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه (13021446103)
شرح خدمت:
چاه هایی که در طول مدت بهره برداری دچار نقصان فاحش و یا نقصان فنی گردیده بطوری که اداره بهره برداری از آنها مقرون بصرفه اقتصادی نباشد به محل دیگری جابجا می شوند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست نصب منصوبات مجاز (13021446104)
شرح خدمت:
انجام مراحل اصلی خدمت جهت درخواست نصب منصوبات مجاز
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری (13021446102)
شرح خدمت:
بمنظور حفر چاه های عمیق ، دستگاه حفاری در محل مشخص شده مستقر می گردد . پس از اتمام عملیات حفاری دستگاه از محل ترخیص می گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal