خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نرم افزار محاسبه صورتحساب برق
شرح خدمت:
محاسبه آسان صورت حساب مصرف برق خانگی
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه خدمات مشترکین همراه
شرح خدمت:
این نرم افزار در حال حاظر امکان نصب بر روی گوشی های هوشمند و تبلت(سیستم عامل اندروید) را داراست. مشترکان برای دسترسی به خدمات این سیستم می توانند شناسه برق را به صورت دستی و یا با بهره گیری از بارکد خوان در جزئیات نرم افزار وارد کنند. پرداخت آخرین صورت حساب برق مصرفی ، اطلاعات عمومی انشعاب شامل؛ نام ، نشانی مشترک، قدرت قراردادی، نوع تعرفه ، مبلغ قبض و وضعیت اشتراک، از امکانات این نرم افزار (اپلیکیشن موبایلی) به شمار می رود.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست قطع موقت
شرح خدمت:
به شرح پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست صدور قبض المثنی
شرح خدمت:
به شرح فایل پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست صدور صورت حساب خارج از دوره(تسویه حساب)
شرح خدمت:
مقتضی است مشترک محترم به شرح چارت پیوست نسبت به انجام مراحل اداری اقدام نمایند. کلیه مشترکین به جهت تسویه حساب با مستاجر خود باید قبض تسویه حساب رویت نمایند.صدور تسویه حساب به منزله تست و بازرسی کنتور نیز می باشد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست سوابق پرداخت
شرح خدمت:
به شرح پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست جمع آوری(ابطال)انشعاب
شرح خدمت:
جمع‌آوری و ابطال انشعابات به دو صورت ذیل عمل می‌شود : الف) تکمیل فرم جمع‌آوری انشعاب ازسوی مسئول تشخیص در راستای اجرای مفاد آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق هرسالو ضمیمه نمودن مستندات اجرای هر یک از بندهای آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق شاملوضعیت کارکرد و بدهی، جهت تائید به رئیس خدمات مشترکین و درآمد ارسال می‌نماید. ب) مراجعه مشترک و تکمیل" فرم درخواست جمع آوری انشعاب" با کد FO250102 واحراز مالکیت انشعاب . مسئول تشخیص، در هر دو حالت فوق موظف به بازدید از محل و تنظیم گزارشی از موقعیتملک و انشعاب می‌باشد. شرح بازدید را در "فرم درخواستجمع‌آوری انشعاب" ثبت می‌نماید. شرح عملیات ردیف ( ب ) در دستور العمل و گردش کار جمع آوری و ابطال انشعاباتبه مدیریتهای توزیع برق ابلاغ شده است .
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست تفکیک انشعاب
شرح خدمت:
مقتضی است مشترک یا مشترکین محترم به شرح چارت پیوست نسبت به انجام مراحل اداری اقدام نمایند.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست تغییر نام
شرح خدمت:
- مشترک مورد نظر به مسئول تشخیص و یا اپراتور دفاتر جامع مراجعه و با ارائه مدارک مثبته مورد تایید شرکت بر اساس "آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق" شامل قولنامه‌های معاملاتی، بنچاق‌ها و صلح‌نامه‌ها و... "فرم درخواست تغییر نام" با کد FO2514را تکمیل می‌نماید، همزمان نسبت به تکمیل "فرم تعهد تغییر نام" FO2542 اقدام می‌نماید. 2- مسئول تشخیص و یا اپراتور دفاتر جامع مسئولیت کنترل مدارک و اخذ هزینه‌های تغییر نام را بر عهده دارد (بر اساس فیش بانکی که در اختیار مشترک قرار می‌گیرد هزینه‌های مربوطه اخذ می‌گردد.) 3- سپس مسئول تشخیص سوابق تغییر نام شامل موارد فوق پس از تایید رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد جهت بازرسی تحویل واحد بازرسی می‌نماید. مسئول بازرسی پس از بازرسی از محل فوق گزارش خود را در "فرم بازدید و بازرسی لوازم اندازه‌گیری مشترکین مصارف سنگین" با کد FO2511 یا "فرم بازرسی لوازم اندازه‌گیری مشترکین غیردیماندی" با کد FO2516 (بر حسب مورد) ثبت می‌نماید. تبصره1 : پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی بمنظور خرید و فروش نیز مستلزم آزمایش کنتور بشرح فوق بوده که در آنصورت تغییر نام مشترک پس از اخذ مدارک لازم نیاز به تست مجدد لوازم اندازه‌گیری ندارد (با شرط آنکه از آزمایش اول بیش از یکسال نگذشته باشد) پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی طی "فرم پاسخ به دفترخانه اسناد رسمی" با کد FO2543 صورت خواهد پذیرفت. تبصره2 : اپراتورهای دفاتر جامع سوابق را پس از اجرای بند 2-4 به خدمات مشترکین جهت اجرای بند 3-4 به بعد ارســال می نمایند. 4- مسئول تشخیص پس از دریافت نظر واحد بازرسی طبق فرم فوق حسب مورد نسبت به تسویه حساب انرژی مصرفی و سایر موارد بر اساس گزارش فوق اقدام می‌نماید (این موارد شامل وضعیت کارکرد کنتور، سلامت قطعات و لوازم انشعاب و... می‌باشد.) 5- مسئول تشخیص پس از تسویه حساب اقدام به صدور "آگهی تغییر نام" با کد FO2515 بر اساس مدارک مأخوذه می‌نماید. 6- رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد مسئول کنترل تایید نهایی سوابق و آگهی تغییر نام بوده و آگهی را برای واحد کامپیوتر ارسال می‌نماید. همزمان سوابق و مستندات آن را به واحد بایگانی خدمات مشترکین جهت بایگانی دائم در پرونده ارسال می‌نماید. 7- مسئول واحد کامپیوتر پس از اعمال آگهی بر روی فرم فایل گزارش تغییر را تهیه و تحویل مسئول تشخیص می‌نماید. 8-مسئول تشخیص موظف به اعمال کنترلهای لازم بمنظور صحت عملیات تغییر نام بر اساس گزارش فوق می‌باشد. 9- در صورت هر گونه مغایرت هماهنگیهای لازم با گزارش مسئول تشخیص به رئیس خدمات مشترکین و درآمد با واحد کامپیوتر مدیریت توزیع برق جهت اصلاح رفع مغایرتها انجام می‌گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست تغییر تعرفه
شرح خدمت:
به شرح خدمات پیوست
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست برق آزاد
شرح خدمت:
به شرح سوابق پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست بررسی وجود اشکال درلوازم اندازه گیری و تهیه لیست HIG LOW
شرح خدمت:
1-3- مامورین قرائت برحسب مورد , هنگام قرائت و یا باتهیه لیست درصورت زیاد بودن و یا کم بودن مصرف برق و هم چنین درصورت مشکوک بودنمیزان مصرف ووجود اشکال فنی درکنتورها فرم گزارش مشاهدات مامور دیماندی با کد FO2541و غیردیماندی با کد FO2540 را تکمیل و به اداره خدماتمشترکین ودرآمد تحویل می نمایند . 2-3- اداره خدماتمشترکین ودرآمد پس از رویت " فرم آزمایش کنتور " آنرا جهت رسیدگی بهمسئول تشخیص ارجاع و مسئول تشخیص پس از بررسی و بازدید از محل ومحرز بودن دستکاریدرکنتورها و یا خطای کارکرد کنتور" فرم آزمایش کنتور " باکد FO2544را تکمیل و پس از امضاء جهت اقدامات بعدیبه خدمات مشترکین تحویل می دهد . اداره خدمات مشترکین و درآمد پس از بررسی واخذ تصمیم لازم ، موارد را جهت انجام به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ می نماید و بقیهموارد مطابق بندهای ( 6-2-4) و(7-2-4) انجام می پذیرد . تذکر : درصورتدستکاری لوازم اندازه گیری پس از اعلام اداره خدمات مشترکین و درآمد مدیریت توزیع برق با دعوت از مشترکمورد نظر اقدام به بررسی و حل مشکل بوجود آمده می نماید .
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست انشعاب آمپری
شرح خدمت:
به شرح فایل پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست افزایش یا کاهش آمپر
شرح خدمت:
شرح عملیات: 1- مراجعه مشترک و تکمیل "فرم گزارش نصب کنتور عادی"با کد FO253002 نزد مسئول خدمات مشترکین و ارائه مدارک دال بر مالکیتپرونده مورد درخواست و سایر مدارک لازم طبق مفاد آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق. تبصره :1 در خصوص انشعابات دیماندی، مشترک درخواست خود را مشروحاًبصورت کتبی ارائه می‌نماید. ضمناً در صورتیکه مشترک درخواست تقلیل موقت قدرت قراردادی خود را داشتهباشد، نسبت به تکمیل "فرم قرارداد کاهش موقت قراردادی اشتراک" با کد FO2527 اقدام می‌نماید. 2- بازدید محل توسط مامور مربوطه و تهیه گزارش توجیهی و طرحتامین برق و یا تأیید، اداربرنامه ریزی و مهندسی بر حسب مورد مطابق "دستورالعملبرقراری انشعابات جدید تا 30 کیلووات با کد WI2502 و یا "دستورالعملبرقراری انشعابات جدید از 30 تا 2000 کیلووات" با کد WI2503. 1-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان تا قدرت 30 کیلووات توسطمدیریت توزیع برق. 2-2- ارسال مدارک برای مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین و اخذ مجوز از مدیریت عامل برای متقاضیانی که درخواستکاهش و یا تفکیک قدرت را دارند (30 تا 250 کیلووات). تبصره :2 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست افزایشو یا ادغام را دارند حسب مورد تصویب کمیسیون مصرف سنگین مدیریت توزیع برق و یا موافقتمدیریت توزیع برق انجام خواهد پذیرفت (بین 30 تا 250 کیلووات) 3-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان مربوطهبا قدرت 250 تا 2 مگاوات با مدیریت عامل و یا کمیسیون مصارف سنگین شرکت توزیع می‌باشد. تبصره :3 انجام تغییرات در انشعابمشترکینی که درخواست تفکیک یا کاهش قدرت را دارند حسب مورد با تصویب کمیسیون مصرف سنگینشرکت و یا تصویب مدیریت عامل انجام خواهد پذیرفت(با قدرت 30 تا 250 کیلووات). تبصره :4 بازدید از محل و گزارشتوجیهی برای متقاضیان 250 تا 2 مگاوات مطابق با "فرم گزارش مامور بازدید"با کد FO2528 با دفتر مهندسی و نظارت خواهد بود. 3- اخذ هزینه و عقد قرارداد و انجامهر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان تا 250 کیلووات توسط اداره خدمات مشترکین و درآمدصورت می‌پذیرد. 1-3- اخذ هزینه‌ها و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم بامتقاضیان 250 تا 2 مگاوات توسط دفتر فروش و خدمات مشترکین صورت خواهد پذیرفت. 4- تهیه دستورکارهای موردنیاز حسبمورد تا قدرت 250 کیلووات توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و برای متقاضیان بیش از250 کیلووات با دفتر مهندسی و نظارت مطابق با "دستورالعمل تهیه دستور کار"با کد FO2402 خواهد بود. 5- احداث، جمع‌آوری و انجام هر گونه تغییرات در تاسیسات نیرورسانی و لوازم اندازه‌گیری حسب مورد توسط اداره برنامهریزی و مهندسی و یا اداره بهره‌برداری صورت می‌گیرد. 6- ادارات فوق‌الذکر پس از انجام عملیات طبق دستورکار تهیه شده نتیجه عملیات را بهمراه "فرم گزارش نصب لوازم اندازه‌گیری انشعابات دیماندی" باکد FO2513 بر اساس "فرم گزارش نصب کنتور عادی" به اداره خدمات مشترکین و درآمداعلام می‌نماید. 7- اداره خدمات مشترکین و درآمدپس از صدور آگهی تغییرات طبق "فرم آگهی تعویض کنتور" با کد FO2562 نسبت به انجام مکاتباتلازم جهت منظور نمودن تغییرات و استرداد وجوه و یا تسویه حساب، با امور مالی مدیریتمربوطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. 8- مسئول تشخیص خدمات مشترکین پساز وصول گزارش مکانیزه تغییرات از گروه نظارت بر فروش و وصول مطالبات کنترلهای نهایی را اعمال و سپس دستور بایگانی راصادر می‌نماید. بدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال مراتب متناسباً با واحد مربوطهمکاتبه خواهد شد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست اصلاح نام
شرح خدمت:
- مشترک مورد نظر به مسئول تشخیص و یا اپراتور دفاتر جامع مراجعه و با ارائه مدارک مثبته مورد تایید شرکت بر اساس "آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق" شامل قولنامه‌های معاملاتی، بنچاق‌ها و صلح‌نامه‌ها و... "فرم درخواست تغییر نام" با کد FO2514را تکمیل می‌نماید، همزمان نسبت به تکمیل "فرم تعهد تغییر نام" FO2542 اقدام می‌نماید. 2- مسئول تشخیص و یا اپراتور دفاتر جامع مسئولیت کنترل مدارک و اخذ هزینه‌های تغییر نام را بر عهده دارد (بر اساس فیش بانکی که در اختیار مشترک قرار می‌گیرد هزینه‌های مربوطه اخذ می‌گردد.) 3- سپس مسئول تشخیص سوابق تغییر نام شامل موارد فوق پس از تایید رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد جهت بازرسی تحویل واحد بازرسی می‌نماید. مسئول بازرسی پس از بازرسی از محل فوق گزارش خود را در "فرم بازدید و بازرسی لوازم اندازه‌گیری مشترکین مصارف سنگین" با کد FO2511 یا "فرم بازرسی لوازم اندازه‌گیری مشترکین غیردیماندی" با کد FO2516 (بر حسب مورد) ثبت می‌نماید. تبصره1 : پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی بمنظور خرید و فروش نیز مستلزم آزمایش کنتور بشرح فوق بوده که در آنصورت تغییر نام مشترک پس از اخذ مدارک لازم نیاز به تست مجدد لوازم اندازه‌گیری ندارد (با شرط آنکه از آزمایش اول بیش از یکسال نگذشته باشد) پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی طی "فرم پاسخ به دفترخانه اسناد رسمی" با کد FO2543 صورت خواهد پذیرفت. تبصره2 : اپراتورهای دفاتر جامع سوابق را پس از اجرای بند 2-4 به خدمات مشترکین جهت اجرای بند 3-4 به بعد ارســال می نمایند. 4- مسئول تشخیص پس از دریافت نظر واحد بازرسی طبق فرم فوق حسب مورد نسبت به تسویه حساب انرژی مصرفی و سایر موارد بر اساس گزارش فوق اقدام می‌نماید (این موارد شامل وضعیت کارکرد کنتور، سلامت قطعات و لوازم انشعاب و... می‌باشد.) 5- مسئول تشخیص پس از تسویه حساب اقدام به صدور "آگهی تغییر نام" با کد FO2515 بر اساس مدارک مأخوذه می‌نماید. 6- رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد مسئول کنترل تایید نهایی سوابق و آگهی تغییر نام بوده و آگهی را برای واحد کامپیوتر ارسال می‌نماید. همزمان سوابق و مستندات آن را به واحد بایگانی خدمات مشترکین جهت بایگانی دائم در پرونده ارسال می‌نماید. 7- مسئول واحد کامپیوتر پس از اعمال آگهی بر روی فرم فایل گزارش تغییر را تهیه و تحویل مسئول تشخیص می‌نماید. 8-مسئول تشخیص موظف به اعمال کنترلهای لازم بمنظور صحت عملیات تغییر نام بر اساس گزارش فوق می‌باشد. 9- در صورت هر گونه مغایرت هماهنگیهای لازم با گزارش مسئول تشخیص به رئیس خدمات مشترکین و درآمد با واحد کامپیوتر مدیریت توزیع برق جهت اصلاح رفع مغایرتها انجام می‌گردد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
در خواست اصلاح و تعویض لوازم مشترکین
شرح خدمت:
1-2- مشترک درخواست آزمایش لوازم اندازه گیری طی" فرم درخواست اصلاح ، جابجایی ، آزمایش و تعویض انشعابات " را تکمیل و به رویت مدیریت توزیع برق رسانده و پس از دستوراز مدیریت ، درخواست مربوطه به اداره خدمات مشترکین ودرآمد ارسال می گردد 2-2- اداره خدمات مشترکین و درآمد پس از بررسی مسائل مربوط به نحوه قرائت باتوجه به مستندات موجود درسیستم کامپیوتری درصورت صحیح بودن قرائت کنتور جهت بررسی دستگاهاندازه گیری درخواست آزمایش لوازم اندازه گیری را به واحد بازرسی ارسال می نماید . 3-2- واحد بازرسی به محل مورد نظر مراجعه و دستگاه اندازه گیری جهت آزمایشبه آزمایشگاه منتقل و شرح و نتیجه آزمایش جهت اقدامات بعدی به اداره خدمات مشترکینو درآمد ارسال می نماید . 2-4- اداره خدمات مشترکین و درآمد برحسب مقررات و با توجه به گزارش ارائهشده از سوی واحد بازرسی با اخذ هزینه های مربوطه جهت نصب کنتور به واحد بازرسیارسال می نماید . 5-2- واحد اجرایی نصب کنتور نسبت به نصب دستگاه اندازه گیری اقدام ونتیجه رابه اداره خدمات مشترکین و درآمد ارسال می نماید . 6-2- درصورت نصب کنتور جدید، " فرم آگهی تعویض کنتور با کد FO2562 به گروه نظارت برفروش ووصولمطالبات سوابق جهت درج درپرونده مشترک به بایگانی ارسال می گردد . 7-2- درصورت نصبکنتور جدید دیماندی " فرم گزارش نصب لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی" با کد FO2513 تکمیل و به اداره خدمات مشترکین و درآمد ارسال و متعاقباً سوابقجهت درج درپرونده مشترک به بایگانی ارسال می گردد .
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تفکیک یا ادغام انشعاب
شرح خدمت:
- مراجعه مشترک و تکمیل "فرم گزارش نصب کنتور عادی" با کد FO253002 نزد مسئول خدمات مشترکین و ارائه مدارک دال بر مالکیت پرونده مورد درخواست و سایر مدارک لازم طبق مفاد آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق. تبصره :1 در خصوص انشعابات دیماندی، مشترک درخواست خود را مشروحاً بصورت کتبی ارائه می‌نماید. ضمناً در صورتیکه مشترک درخواست تقلیل موقت قدرت قراردادی خود را داشته باشد، نسبت به تکمیل "فرم قرارداد کاهش موقت قراردادی اشتراک" با کد FO2527 اقدام می‌نماید. 2- بازدید محل توسط مامور مربوطه و تهیه گزارش توجیهی و طرح تامین برق و یا تأیید، اداربرنامه ریزی و مهندسی بر حسب مورد مطابق "دستورالعمل برقراری انشعابات جدید تا 30 کیلووات با کد WI2502 و یا "دستورالعمل برقراری انشعابات جدید از 30 تا 2000 کیلووات" با کد WI2503. 1-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان تا قدرت 30 کیلووات توسط مدیریت توزیع برق. 2-2- ارسال مدارک برای مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین و اخذ مجوز از مدیریت عامل برای متقاضیانی که درخواست کاهش و یا تفکیک قدرت را دارند (30 تا 250 کیلووات). تبصره :2 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست افزایش و یا ادغام را دارند حسب مورد تصویب کمیسیون مصرف سنگین مدیریت توزیع برق و یا موافقت مدیریت توزیع برق انجام خواهد پذیرفت (بین 30 تا 250 کیلووات) 3-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان مربوطه با قدرت 250 تا 2 مگاوات با مدیریت عامل و یا کمیسیون مصارف سنگین شرکت توزیع می‌باشد. تبصره :3 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست تفکیک یا کاهش قدرت را دارند حسب مورد با تصویب کمیسیون مصرف سنگین شرکت و یا تصویب مدیریت عامل انجام خواهد پذیرفت (با قدرت 30 تا 250 کیلووات). تبصره :4 بازدید از محل و گزارش توجیهی برای متقاضیان 250 تا 2 مگاوات مطابق با "فرم گزارش مامور بازدید" با کد FO2528 با دفتر مهندسی و نظارت خواهد بود. 3- اخذ هزینه و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان تا 250 کیلووات توسط اداره خدمات مشترکین و درآمد صورت می‌پذیرد. 1-3- اخذ هزینه‌ها و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان 250 تا 2 مگاوات توسط دفتر فروش و خدمات مشترکین صورت خواهد پذیرفت. 4ـ تهیه دستورکارهای موردنیاز حسب مورد تا قدرت 250 کیلووات توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و برای متقاضیان بیش از 250 کیلووات با دفتر مهندسی و نظارت مطابق با "دستورالعمل تهیه دستور کار" با کد FO2402 خواهد بود. 5- احداث، جمع‌آوری و انجام هر گونه تغییرات در تاسیسات نیرورسانی و لوازم اندازه‌گیری حسب مورد توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و یا اداره بهره‌برداری صورت می‌گیرد. 6- ادارات فوق‌الذکر پس از انجام عملیات طبق دستور کار تهیه شده نتیجه عملیات را بهمراه "فرم گزارش نصب لوازم اندازه‌گیری انشعابات دیماندی" با کد FO2513 بر اساس "فرم گزارش نصب کنتور عادی" به اداره خدمات مشترکین و درآمد اعلام می‌نماید. 7- اداره خدمات مشترکین و درآمد پس از صدور آگهی تغییرات طبق "فرم آگهی تعویض کنتور" با کد FO2562 نسبت به انجام مکاتبات لازم جهت منظور نمودن تغییرات و استرداد وجوه و یا تسویه حساب، با امور مالی مدیریت مربوطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. 8- مسئول تشخیص خدمات مشترکین پس از وصول گزارش مکانیزه تغییرات از گروه نظارت بر فروش و وصول مطالبات کنترلهای نهایی را اعمال و سپس دستور بایگانی را صادر می‌نماید. بدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال مراتب متناسباً با واحد مربوطه مکاتبه خواهد شد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تفکیک و ادغام انشعاب
شرح خدمت:
1- مراجعه مشترک و تکمیل "فرم گزارش نصب کنتور عادی" با کد FO253002 نزد مسئول خدمات مشترکین و ارائه مدارک دال بر مالکیت پرونده مورد درخواست و سایر مدارک لازم طبق مفاد آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق. تبصره :1 در خصوص انشعابات دیماندی، مشترک درخواست خود را مشروحاً بصورت کتبی ارائه می‌نماید. ضمناً در صورتیکه مشترک درخواست تقلیل موقت قدرت قراردادی خود را داشته باشد، نسبت به تکمیل "فرم قرارداد کاهش موقت قراردادی اشتراک" با کد FO2527 اقدام می‌نماید. 2- بازدید محل توسط مامور مربوطه و تهیه گزارش توجیهی و طرح تامین برق و یا تأیید، اداربرنامه ریزی و مهندسی بر حسب مورد مطابق "دستورالعمل برقراری انشعابات جدید تا 30 کیلووات با کد WI2502 و یا "دستورالعمل برقراری انشعابات جدید از 30 تا 2000 کیلووات" با کد WI2503. 1-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان تا قدرت 30 کیلووات توسط مدیریت توزیع برق. 2-2- ارسال مدارک برای مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین و اخذ مجوز از مدیریت عامل برای متقاضیانی که درخواست کاهش و یا تفکیک قدرت را دارند (30 تا 250 کیلووات). تبصره :2 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست افزایش و یا ادغام را دارند حسب مورد تصویب کمیسیون مصرف سنگین مدیریت توزیع برق و یا موافقت مدیریت توزیع برق انجام خواهد پذیرفت (بین 30 تا 250 کیلووات) 3-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان مربوطه با قدرت 250 تا 2 مگاوات با مدیریت عامل و یا کمیسیون مصارف سنگین شرکت توزیع می‌باشد. تبصره :3 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست تفکیک یا کاهش قدرت را دارند حسب مورد با تصویب کمیسیون مصرف سنگین شرکت و یا تصویب مدیریت عامل انجام خواهد پذیرفت (با قدرت 30 تا 250 کیلووات). تبصره :4 بازدید از محل و گزارش توجیهی برای متقاضیان 250 تا 2 مگاوات مطابق با "فرم گزارش مامور بازدید" با کد FO2528 با دفتر مهندسی و نظارت خواهد بود. 3- اخذ هزینه و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان تا 250 کیلووات توسط اداره خدمات مشترکین و درآمد صورت می‌پذیرد. 1-3- اخذ هزینه‌ها و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان 250 تا 2 مگاوات توسط دفتر فروش و خدمات مشترکین صورت خواهد پذیرفت. 4ـ تهیه دستورکارهای موردنیاز حسب مورد تا قدرت 250 کیلووات توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و برای متقاضیان بیش از 250 کیلووات با دفتر مهندسی و نظارت مطابق با "دستورالعمل تهیه دستور کار" با کد FO2402 خواهد بود. 5- احداث، جمع‌آوری و انجام هر گونه تغییرات در تاسیسات نیرورسانی و لوازم اندازه‌گیری حسب مورد توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و یا اداره بهره‌برداری صورت می‌گیرد. 6- ادارات فوق‌الذکر پس از انجام عملیات طبق دستور کار تهیه شده نتیجه عملیات را بهمراه "فرم گزارش نصب لوازم اندازه‌گیری انشعابات دیماندی" با کد FO2513 بر اساس "فرم گزارش نصب کنتور عادی" به اداره خدمات مشترکین و درآمد اعلام می‌نماید. 7- اداره خدمات مشترکین و درآمد پس از صدور آگهی تغییرات طبق "فرم آگهی تعویض کنتور" با کد FO2562 نسبت به انجام مکاتبات لازم جهت منظور نمودن تغییرات و استرداد وجوه و یا تسویه حساب، با امور مالی مدیریت مربوطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. 8- مسئول تشخیص خدمات مشترکین پس از وصول گزارش مکانیزه تغییرات از گروه نظارت بر فروش و وصول مطالبات کنترلهای نهایی را اعمال و سپس دستور بایگانی را صادر می‌نماید. بدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال مراتب متناسباً با واحد مربوطه مکاتبه خواهد شد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تفکیک و ادغام انشعاب
شرح خدمت:
1- مراجعه مشترک و تکمیل "فرم گزارش نصب کنتور عادی" با کد FO253002 نزد مسئول خدمات مشترکین و ارائه مدارک دال بر مالکیت پرونده مورد درخواست و سایر مدارک لازم طبق مفاد آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق. تبصره :1 در خصوص انشعابات دیماندی، مشترک درخواست خود را مشروحاً بصورت کتبی ارائه می‌نماید. ضمناً در صورتیکه مشترک درخواست تقلیل موقت قدرت قراردادی خود را داشته باشد، نسبت به تکمیل "فرم قرارداد کاهش موقت قراردادی اشتراک" با کد FO2527 اقدام می‌نماید. 2- بازدید محل توسط مامور مربوطه و تهیه گزارش توجیهی و طرح تامین برق و یا تأیید، اداربرنامه ریزی و مهندسی بر حسب مورد مطابق "دستورالعمل برقراری انشعابات جدید تا 30 کیلووات با کد WI2502 و یا "دستورالعمل برقراری انشعابات جدید از 30 تا 2000 کیلووات" با کد WI2503. 1-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان تا قدرت 30 کیلووات توسط مدیریت توزیع برق. 2-2- ارسال مدارک برای مدیر دفتر فروش و خدمات مشترکین و اخذ مجوز از مدیریت عامل برای متقاضیانی که درخواست کاهش و یا تفکیک قدرت را دارند (30 تا 250 کیلووات). تبصره :2 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست افزایش و یا ادغام را دارند حسب مورد تصویب کمیسیون مصرف سنگین مدیریت توزیع برق و یا موافقت مدیریت توزیع برق انجام خواهد پذیرفت (بین 30 تا 250 کیلووات) 3-2- تصویب و موافقت با انجام تغییرات برای متقاضیان مربوطه با قدرت 250 تا 2 مگاوات با مدیریت عامل و یا کمیسیون مصارف سنگین شرکت توزیع می‌باشد. تبصره :3 انجام تغییرات در انشعاب مشترکینی که درخواست تفکیک یا کاهش قدرت را دارند حسب مورد با تصویب کمیسیون مصرف سنگین شرکت و یا تصویب مدیریت عامل انجام خواهد پذیرفت (با قدرت 30 تا 250 کیلووات). تبصره :4 بازدید از محل و گزارش توجیهی برای متقاضیان 250 تا 2 مگاوات مطابق با "فرم گزارش مامور بازدید" با کد FO2528 با دفتر مهندسی و نظارت خواهد بود. 3- اخذ هزینه و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان تا 250 کیلووات توسط اداره خدمات مشترکین و درآمد صورت می‌پذیرد. 1-3- اخذ هزینه‌ها و عقد قرارداد و انجام هر گونه مکاتبات لازم با متقاضیان 250 تا 2 مگاوات توسط دفتر فروش و خدمات مشترکین صورت خواهد پذیرفت. 4ـ تهیه دستورکارهای موردنیاز حسب مورد تا قدرت 250 کیلووات توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و برای متقاضیان بیش از 250 کیلووات با دفتر مهندسی و نظارت مطابق با "دستورالعمل تهیه دستور کار" با کد FO2402 خواهد بود. 5- احداث، جمع‌آوری و انجام هر گونه تغییرات در تاسیسات نیرورسانی و لوازم اندازه‌گیری حسب مورد توسط اداره برنامه ریزی و مهندسی و یا اداره بهره‌برداری صورت می‌گیرد. 6- ادارات فوق‌الذکر پس از انجام عملیات طبق دستور کار تهیه شده نتیجه عملیات را بهمراه "فرم گزارش نصب لوازم اندازه‌گیری انشعابات دیماندی" با کد FO2513 بر اساس "فرم گزارش نصب کنتور عادی" به اداره خدمات مشترکین و درآمد اعلام می‌نماید. 7- اداره خدمات مشترکین و درآمد پس از صدور آگهی تغییرات طبق "فرم آگهی تعویض کنتور" با کد FO2562 نسبت به انجام مکاتبات لازم جهت منظور نمودن تغییرات و استرداد وجوه و یا تسویه حساب، با امور مالی مدیریت مربوطه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. 8- مسئول تشخیص خدمات مشترکین پس از وصول گزارش مکانیزه تغییرات از گروه نظارت بر فروش و وصول مطالبات کنترلهای نهایی را اعمال و سپس دستور بایگانی را صادر می‌نماید. بدیهی است در صورت وجود هر گونه اشکال مراتب متناسباً با واحد مربوطه مکاتبه خواهد شد.
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تغییر مکان داخلی و اصلاح انشعاب
شرح خدمت:
1-1 مشترک تغییر مکان داخلی و یا اصلاح انشعاب برق را طی "فرم درخواست اصلاح، جابجایی، آزمایش و تعویض انشعابات" با کد FO254502 تکمیل نموده و تحویل مدیریت توزیع برق می‌نماید. 2-1- مدیریت توزیع برق پس از رویت درخواست، دستور بررسی و بازدید را صادر مینمایند. مامور بازدید درخواست مشترک درخصوص تغییر مکان داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از محل مورد نظر بازدید و در صورت بلامانع بودن، جهت تسویه حساب و اخذ هزینه‌های مربوطه ازمشترک به اداره خدمات مشترکین ودرآمد ارسال می نماید . در صورتیکه قبول درخواست براساس مقررات مستلزم اخذ هزینه ها باشد هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می گردد. 3-1- رئیس اداره خدمات مشترکین ودرآمد پس از کنترلهای لازم جهت جابجائی، لوازم اندازه‌گیری و یا اصلاح انشعاب مدارک مربوطه را به واحد بازرسی و واحداجرایی (نصب کنتور) ارسال می‌نماید. 4-1- پس از جابجائی کنتور توسط واحد اجرایی (نصب کنتور) و یا اصلاح انشعاب گزارشی در ذیل فرم FO2545 با ذکر شماره پلمپ جدید و تاریخ نصب به اداره خدمات مشترکین ودرآمد ارسال می‌گردد. 5-1- اداره خدمات مشترکین ودرآمد پس از رویت و کنترل، سوابق را جهت درج در پرونده اشتراک به بایگانی ارسال می‌نماید. (بدیهی ا ست در صورتیکه تغییر مکان داخلی باعث تغییرو شناسایی شده باشد شناسایی جدید تعیین و طی فرم اصلاح شناسایی با کد شماره FO2560 به واحدکامپیوتر ارسال می نماید .
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
بررسی صورت حساب
شرح خدمت:
به شرح فایل پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
افزایش آمپر
شرح خدمت:
به شرح فایل پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
آزمایش کنتور
شرح خدمت:
به شرح فایل پیوست
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal